| Regulamin |

REGULAMIN PRACOWNI FIZYCZNEJ

 1. Zajęcia odbywają się w stałych grupach. Późniejsza zmiana grupy może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika pracowni.
 2. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.
 3. Studenci pobierający dodatkowe narzędzia, elementy elektroniczne i przyrządy, są za nie odpowiedzialni materialnie i powinni się z nich rozliczyć po wykonaniu ćwiczenia.
 4. Układy zmontowane w trakcie zajęć powinny być przedstawione prowadzącemu do sprawdzenia przed podłączeniem do zasilania.
 5. Wyniki uzyskanych pomiarów przedstawiane są prowadzącemu do podpisu. Arkusz z pomiarami podpisany przez prowadzącego musi być dołączony do sprawozdania.
 6. Każde z ćwiczeń powinno być wykonane w terminie zgodnym z planem. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności lub uzasadnionego opóźnienia w wykonaniu ćwiczenia, prowadzący może wyrazić zgodę na uzupełnienie zaległości w dodatkowym terminie.
 7. Sprawozdanie należy dostarczyć na kolejne, następne zajęcia wynikające z planu, licząc od dnia ukończenia ćwiczenia, pod sankcją obniżenia oceny i niedopuszczenia do następnego ćwiczenia.
 8. Ocena końcowa z ćwiczenia jest wypadkową oceną ze sprawozdania oraz wiedzy teoretycznej dotyczącej wykonywania ćwiczenia. Jeżeli jedna z tych ocen jest niedostateczna następuje nie zaliczenie ćwiczenia.
 9. Końcowa ocena semestralna jest wypadkową ocen z kolokwium sprawdzającego oraz sprawozdań z ćwiczeń.
 10. Wpis oceny zaliczeniowej do systemu USOS następuje po rozliczeniu się studenta z wypożyczonych materiałów, narzędzi i przyrządów.
 11. W czasie wykonywania doświadczeń studenci powinni ściśle stosować się do wskazówek i zarządzeń prowadzącego oraz przestrzegać zasad
  bezpieczeństwa i higieny pracy.
 12. W razie zauważonego zagrożenia lub wypadku przy wykonywaniu ćwiczenia studenci powinni niezwłocznie zawiadomić prowadzącego ćwiczenia.