| Przygotowanie sprawozdania |

PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy:

  1. Stronę tytułową z danymi zgodnie z tabelą podaną poniżej.
  2. Opis teoretyczny zjawiska fizycznego, które jest przedmiotem ćwiczenia wraz ze schematem układu pomiarowego oraz podstawowymi wzorami, które będą wykorzystywane do obliczeń w dalszej części sprawozdania.
  3. Opis wykorzystanych przyrządów wraz z określeniem niepewności pomiarowych. Wyniki uzyskanych pomiarów w postaci tabelarycznej.
  4. Wyniki obliczeń badanej wielkości fizycznej.
  5. Analizę niepewności pomiarowych zgodnie z opisem dostępnym w zakładce <Opis ćwiczeń>.
  6. Porównanie otrzymanych wyników z wartościami podanymi w tablicach fizycznych oraz przeprowadzenie analizy zgodności.
  7. Wnioski omawiające otrzymane wyniki oraz podsumowujące przeprowadzone doświadczenie.